Thư mục chứa tất cả các hoạt động của GUO Mỹ phẩm xanh sạch. Là nơi lưu trữ nhưng kỉ niệm trong quá khứ cũng như các sự kiện trong tương lai.